Is-grŵp y Fforwm Rheoli Tir Cymru ar lygredd amaethyddol

Pwrpas Yn Ionawr 2017, sefydlodd Fforwm Rheoli Tir Cymru is-grŵp er mwyn canolbwyntio ar fynd i’r afael â llygredd amaethyddol. Nid oes ateb hawdd i ddatrys y broblem yma – mae’r datrysiad yn gyfuniad o newidiadau gwahanol a bydd rhaid eu cefnogi gyda ffyrdd newydd o feddwl. Y prif feysydd yw:  Cyfundrefn reoleiddio gref Datblygu dull gwirfoddol dan arweiniad ffermwyr i ymdrin …

The Wales Land Management Forum sub group on agricultural pollution

Purpose The Wales Land Management Forum established a sub-group in January 2017 in order to focus on tackling agricultural pollution. There is no one silver bullet to solve this problem – the solution is a combination of different changes all of which need to be supported by new ways of thinking. The main areas are: A robust regulatory regime Developing a voluntary, …

How to safely dispose of water and disinfectant after an animal disease outbreak

Cleaning and disinfecting after an outbreak of animal disease produces more wash-water, with higher concentrations of disinfectant than routine cleaning. Find out how to: follow pollution prevention rules when you clean and disinfectreduce the cost of disinfectant wash-water storage and disposalHow to clean and disinfectIf a disease is confirmed on your holding, the Animal and Plant Health Agency (APHA) will …

Ymarfer ffermio da

Canllawiau ymarferol yw’r Côd Ymarfer Amaethyddol Da (llywodraeth Cymru) i helpu ffermwyr a rheolwyr tir i amddiffyn yr amgylchedd y maen nhw’n gweithio ynddi. Gwastraff amaethyddol Gwastraff amaethyddol yw unrhyw sylwedd neu wrthrych o eiddo sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer amaethyddiaeth neu arddwriaeth y mae’r deilydd yn cael gwared ohono, yn bwriadu cael gwared ohono neu y mae gofyn cael gwared …

Good farming practice – Natural Resources Wales

The Code of Good Agricultural Practice (Welsh Government) is a practical guide to help farmers and land managers protect the environment in which they work. Agricultural wasteAgricultural waste is any substance or object from premises used for agriculture or horticulture, which the holder discards, intends to discard or is required to discard. It is waste specifically generated by agricultural activities. …

Sut i gael gwared ar ddŵr a diheintydd yn ddiogel ar ôl brigiadau clefyd anifeiliaid

Ar ôl brigiadau clefyd anifeiliaid, fel clwy’r traed a’r genau neu salmonela, rhaid i chi lanhau, diheintio a storio a chael gwared ar y dŵr golchi. Mae glanhau a diheintio ar ôl brigiadau clefyd anifeiliaid yn cynhyrchu mwy o ddŵr golchi, gyda chrynodiadau uwch o ddiheintydd na glanhau arferol. Darganfyddwch sut i: ddilyn reolau atal llygredd pan fyddwch chi’n glanhau …

Silage and slurry storage

You must follow these rules if you store silage or slurry. You may also be required to meet these rules for other organic materials such as digestate. You need to know the general rules that apply if you store any of the organic manures or silage as defined in the Water Resources (Control of Agricultural Pollution)(Wales) Regulations 2021, as well …

Storio silwair a slyri

Rhaid i chi ddilyn y rheolau hyn os ydych yn storio silwair neu slyri. Efallai y bydd yn ofynnol i chi lynu wrth y rheolau hyn hefyd yn achos mathau eraill o ddeunydd organig, fel gweddillion treuliad anaerobig. Mae angen i chi wybod y rheolau cyffredinol sy’n berthnasol os ydych yn storio unrhyw un o’r mathau o dail organig neu …

Nitrate vulnerable zones

What is the Nitrates Directive?  The Nitrates Directive (91/676/EEC) is designed to protect waters against nitrate pollution from agricultural sources. It requires European member states who do not opt for a whole territory approach to identify waters which are, or could become, polluted by nitrates. The member states are also required to designate as Nitrate Vulnerable Zones (NVZs) all land …

Parthau Perygl Nitradau

Beth yw’r Gyfarwyddeb Nitradau?  Pwrpas y Gyfarwyddeb Nitradau (91/676/EEC) yw diogelu dyfroedd rhag llygredd o ffynonellau amaethyddol. O dan y Gyfarwyddeb, mae’n rhaid i aelod-wladwriaethau Ewropeaidd nad ydyn nhw’n dewis ymagwedd tiriogaeth gyfan, adnabod dyfroedd sydd wedi eu llygru neu a allai gael eu llygru gan nitradau. Mae hefyd yn gorfodi’r aelod-wladwriaethau roi dynodiad Parth Perygl Nitradau i’r holl dir …