Sut i gael gwared ar ddŵr a diheintydd yn ddiogel ar ôl brigiadau clefyd anifeiliaid

Ar ôl brigiadau clefyd anifeiliaid, fel clwy’r traed a’r genau neu salmonela, rhaid i chi lanhau, diheintio a storio a chael gwared ar y dŵr golchi. Mae glanhau a diheintio ar ôl brigiadau clefyd anifeiliaid yn cynhyrchu mwy o ddŵr golchi, gyda chrynodiadau uwch o ddiheintydd na glanhau arferol. Darganfyddwch sut i: ddilyn reolau atal llygredd pan fyddwch chi’n glanhau …

Silage and slurry storage

You must follow these rules if you store silage or slurry. You may also be required to meet these rules for other organic materials such as digestate. You need to know the general rules that apply if you store any of the organic manures or silage as defined in the Water Resources (Control of Agricultural Pollution)(Wales) Regulations 2021, as well …

Storio silwair a slyri

Rhaid i chi ddilyn y rheolau hyn os ydych yn storio silwair neu slyri. Efallai y bydd yn ofynnol i chi lynu wrth y rheolau hyn hefyd yn achos mathau eraill o ddeunydd organig, fel gweddillion treuliad anaerobig. Mae angen i chi wybod y rheolau cyffredinol sy’n berthnasol os ydych yn storio unrhyw un o’r mathau o dail organig neu …

Nitrate vulnerable zones

What is the Nitrates Directive?  The Nitrates Directive (91/676/EEC) is designed to protect waters against nitrate pollution from agricultural sources. It requires European member states who do not opt for a whole territory approach to identify waters which are, or could become, polluted by nitrates. The member states are also required to designate as Nitrate Vulnerable Zones (NVZs) all land …

Parthau Perygl Nitradau

Beth yw’r Gyfarwyddeb Nitradau?  Pwrpas y Gyfarwyddeb Nitradau (91/676/EEC) yw diogelu dyfroedd rhag llygredd o ffynonellau amaethyddol. O dan y Gyfarwyddeb, mae’n rhaid i aelod-wladwriaethau Ewropeaidd nad ydyn nhw’n dewis ymagwedd tiriogaeth gyfan, adnabod dyfroedd sydd wedi eu llygru neu a allai gael eu llygru gan nitradau. Mae hefyd yn gorfodi’r aelod-wladwriaethau roi dynodiad Parth Perygl Nitradau i’r holl dir …

DATGANIAD I’R WASG

Gwobrwywyd cyllid Llywodraeth Cymru i Goleg Sir Gâr ar gyfer prosiect amaethyddol a fydd yn trawsnewid dyfodol rheoli slyri yng Nghymru Coleg Sir Gâr yw’r unig goleg addysg bellach yng Nghymru i gael cyllid Arbenigedd SMART.  Mae arbenigedd SMART, a ariennir yn rhannol gan gronfa datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cynnig cymorth ariannol i brosiectau cydweithredol arloesol sy’n gofyn am ystod …