Image
AM YR ARC

Mae'r Ganolfan Ymchwil Amaethyddiaeth wedi'i lleoli ar Gampws Gelli Aur Coleg Syr Gar - Mae'r cyfuniad o addysgu rhagorol, ffermio masnachol a throsglwyddo technegol wedi arwain at gydnabod Gelli Aur fel y Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer astudiaethau tir yng Nghymru.

Mae hefyd yn golygu bod Gelli Aur yn gampws agos a chyfeillgar iawn sy'n cynnig y gorau i'w fyfyrwyr a'r diwydiant amaeth yn gyffredinol. Mae Cyfleusterau Cynhadledd Gelli Aur hefyd ar gael trwy gydol y flwyddyn ar gyfer seminarau, cynadleddau a chyfarfodydd. Mae'r cyfleusterau modern a gefnogir gan dîm ymroddedig o ddarlithwyr, hyfforddwyr a staff cymorth technegol ac arlwyo rhagorol sy'n cynnig bwydlenni amrywiol yn ei gwneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau hyfforddi a datblygiad proffesiynol.

Image
John Owen

Yn gyfrifol am Reoli Prosiect Partneriaeth Maetholion Fferm Tywi a Tywydd Tywi Weather, mae gan John hanes hir o ddarparu ymchwil gymhwysol. Yn fwyaf diweddar Prosiectslyri a'r prosiectau Gwerth Glaswellt. Yn flaenorol, roedd yn rheoli Ffarm ar gyfer Coleg Sir Gâr. Mae John yn cysylltiedig â sawl sefydliad ffermio, mae'n aelod o'r Cyngor ac yn Ymddiriedolwr Cymdeithas Frenhinol Ffermwyr Llaeth Prydain ac mae'n Gadeirydd Bwrdd Dileu TB De Orllewin Cymru. Mae'n Ysgolor Trehane Nuffield ac yn Gydymaith i'r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol.

Image
Neil Nicholas

Ar ôl graddio o'r Brifysgol, dechreuodd ei yrfa broffesiynol yn gweithio yng Nghanolfan Geneteg Ddynol Ymddiriedolaeth Wellcome, Prifysgol Rhydychen fel cynorthwyydd ymchwil. Yn ddiweddarach dychwelodd Neil i Gymru a hyfforddi fel athro gwyddoniaeth ac yn ddiweddar mae wedi cychwyn cwrs MSc ar-lein bioInnovation ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae'n gyfrifol am yr holl weithgareddau o ddydd i ddydd sy'n ymwneud â'r broses drin, gweithredu system, gweithredu a gwerthuso, caffael a dadansoddi data. Eu dyletswyddau fydd i ddatblygu atebion mwyaf effeithiol trwy brofi a chymhwyso samplau. Mae ganddo brofiad o weithio mewn rolau tebyg ar brosiectau blaenorol a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru.

Image
Ann Owen
Mae Ann wedi gweithio ym maes gweinyddiaeth a chyllid i Goleg Sir Gâr am y 18 mlynedd diwethaf ac ar hyn o bryd mae'n gyfrifol am gyllid Partneriaeth maetholion fferm Tywi 3 diwrnod yr wythnos a dau ddiwrnod yr wythnos am gyllid y fferm. .
Image
Beau Gray
Dechreuodd ei diddordeb mewn trin dŵr gwastraff a rheoli maetholion yn ystod ei rhan ym Mhrosiect Eden. Yn y pen draw, arweiniodd hyn iddo fe'n graddio o Brifysgol Plymouth gyda BSc mewn Rheoli Adnoddau Amgylcheddol. Yn flaenorol, mae wedi cynnal ymchwil ar effeithiau gwrtaith ar weithgaredd microbaidd y pridd, yn ogystal â newid yn yr hinsawdd a'i ddylanwad ar ecoleg algâu. Wrth gynyddu ymwybyddiaeth o amaethyddiaeth gynaliadwy yng Nghymru, mae'n parhau i fod yn ymroddedig i warchod ein hadnoddau naturiol gan gynnwys Afon Tywi. Trwy weithio'n agos gyda'n partneriaid prosiect, mae'n obeithiol y gall y prosiect hwn wella ansawdd dŵr a lleihau diraddiad amgylcheddol wrth arddangos opsiwn economaidd hyfyw i ffermwyr.
Image
Iwan Jones

Mae Iwan Jones yn byw ar fferm ddefaid yn rhannau uchaf dyffryn Tywi.  

Graddiodd o brifysgol Aberystwyth yn 2018 gyda BSc mewn Daearyddiaeth.

Yna aeth ymlaen i weithio am Frontier Agriculture fel swyddog ymchwil treialon yn gweithio ar agronomeg fanwl mewn cnydau grawn.

Mae bellach wedi dychwelyd yn ôl i Gymru fel cynorthwyydd ymchwil ym maes amaethyddiaeth fanwl a rheoli maetholion o dan y prosiect ymchwil arbenigedd SMART.  

Rhai o'r heriau mae'n gobeithio mynd i'r afael a yw defnyddio maetholion sydd ar gael yn rhwydd ar y fferm a hefyd storio slyri trwy fisoedd y gaeaf.

Image
Gruffydd Huw

Gruffydd yw'r gweinyddwr y prosiect ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol. Ar ôl gadael yr ysgol, aeth ati i astudio celf a dylunio. Arweiniodd hyn at raddio gydag MA o Brifysgol Nottingham Trent yn 2019. Ar hyn o bryd, mae'n datblygu ei astudiaethau trwy gofrestru mewn MSc mewn Cynhyrchu Cyfryngau Uwch ym Mhrifysgol Aberystwyth. .

Ers hynny, rydw i wedi mynd ymlaen i weithio fel darlunydd a dylunydd graffig, yn aml yn cynhyrchu cynnwys ar gyfer tudalennau cyfryngau cymdeithasol fel “TSR Network”. .

Mae ei gyfrifoldebau'n cynnwys rhedeg tudalennau cyfryngau cymdeithasol ARC a gweithio'n agos gyda'n partneriaid cyfryngau.Cysylltwch â ni
Os oes unrhyw gwestiynau am ein prosiectau, cysylltwch â ni isod: